top of page

ITE - Inspecció Tècnica d'edificis

Quina finalitat té aquesta inspecció tècnica?

     La finalitat d'aquesta inspecció és instituir un sistema de control

     periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar  el deure

     que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus

     immobles.S.L.     

En quins supòsits és obligatòria aquesta inspecció tècnica?

     S'han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:
        •Els edificis plurifamiliars d'habitatges en funció de la seva antiguitat.
        •Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
        •Si l'edifici  o els habitatges de l'edifici s'han d'acollir  a programes

         públics de foment de la rehabilitació

Hi ha un termini per fer aquesta inspecció tècnica?

     Segons l'antiguitat de l'edifici, els terminis màxims previstos per  

     demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el certificat d'aptitud

     corresponent,  són els següents:

                Antiguitat de l'edifici                                     Termini màxim

                           Anteriors a 1930                                             31/12/2012

                         Entre 1931 i 1950                                             31/12/2013

                         Entre 1951 i 1960                                             31/12/2014

                         Entre 1961 i 1970                                             31/12/2015

                            A partir de 1971                        Als 45 anys d'antiguitat

Per més informació consultar: http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/

 

 


 


 


 


 

 

bottom of page